Ottlik Kert

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja

Kérdések

A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kérdéseket tudtak feltenni: e-mailben az ottlikkert@ujbuda.hu címen 2018. június 25. és 2018. július 6.között.

A válaszokat a zsűri konszenzusosan adta meg, melyet az alábbiakban olvashatnak.

1, Makett készítése kötelező?

 • A pályázat benyújtandó munkarészeinek (3. oldal) 1. pontja alapján „ az alkotás és annak környezeti rendezésének- a koncepciónak megfelelő-makettje és látványtervének” beadása szükséges. A kiírás alapján, tehát makett és látványterv benyújtása kötelező.

2, Postai kézbesítés kötelező?

 • A pályázati anyag 2. oldal „4.4.2. A pályázatok (pályaművek) benyújtásához rendelt határidők” pontja értelmében „ a pályázati anyagok személyesen nyújthatók be”.

3, Milyen szempontokat érvényesítenek a bírálatkor?

 • A pályázati anyag 2. oldal „4.3. A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai” értelmében kiemelt fontossággal bír, hogy a beérkező pályamunka részét képező emlékhely, mennyire válik a városképet meghatározó elemmé. Az emlékmű és a környezetrendezés teljes bekerülési költsége nagyságrendileg bruttó 70 millió forint, a keretösszeget meghaladó költség esetén a pályázat érvényességének kérdése is felmerülhet. 
 • Továbbá a kiíró az emlékhely karakterére, az emlékművel kapcsolatosan annak anyagára, a kijelölt tervezési területen belüli helyszínére, a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja a reális, és ésszerű megvalósíthatóságot mind finanszírozási, mind pedig kivitelezés szempontjából, szem előtt tartva a fenntarthatóság és a korszerűség követelményeit, melyet a pályázatban alapos indoklással alá is kell támasztani.

4, Szerepel-e bírálati szempontok között a bekerülési költség?

 • Igen, a pályázati anyag 2. oldal „4.3. A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai” pontjában az alábbiak szerint szerepel: „Az emlékmű és a környezetrendezés teljes bekerülési költsége nagyságrendileg bruttó 70 millió forint.” Fontos, hogy a pályaművek a kiírásban meghatározott költségen belül megvalósíthatóak legyenek. A bírálatnál ezért lényeges szempont, hogy a beérkezett pályaművek reális, megvalósítható becsült kivitelezési költsége ne haladja meg a bruttó 70 millió forint előirányzott keretösszeget.

5, A tervezési területen az emlékhelyen kívül van-e egyéb funkcionális igény?

 • A tervezési feladat részeként várjuk, azon javaslatokat, mely által növelni tudjuk a kialakítandó terület használhatóságát, látogatottságát, vonzerejét, városszerkezeti funkcionális jelentőségét.

6, Két különböző tervezési terület szerepel a kiadott anyagok között. Melyik a helyes? (3. vagy 4. melléklet?)

 • A 4. mellékletben található tervezési terület hibásan szerepelt, amit javítottunk. Már elérhető a honlapon a helyes területlehatárolást tartalmazó 4. számú melléklet.

7, A 2. számú mellékletként pdf formátumban letölthető geodéziai felmérést kérjük digitális, szerkeszthető formátumban is rendelkezésre bocsátani.

8, A 2. számú mellékletként letölthető geodéziai felmérés pdf rétegei között a terület északi részén egy "ismeretlen közmű föld felett_201" néven jelölt műtárgyat ábrázol a felmérés. Erről a műtárgyról kapunk-e további információt?

 • Nem áll rendelkezésünkre több információ. A további információk beszerzésével kapcsolatban e-közmű egyeztetés szükséges.

9, A tervezési terület déli részén - az Ulászló utca felől - áll egy árusító pavilon. A pavilon maradjon a tér adottságai között, vagy elhagyható a területről?

 • Az Ön által leírt pavilon több éve elbontásra került. A tervezési munkák megkezdése előtt, helyszíni bejárás javasolt.

10, A tervezési terület keleti és nyugati oldalán kijelölt buszmegálló helyek vannak. A tervezés során ezeket figyelembe kell venni? A meglévő tömegközlekedési rendszert változatlanul kell meghagyni?

 • Az Ön által leírt buszmegálló több éve használaton kívül van. A tervezési munkák megkezdése előtt, helyszíni bejárás javasolt.

11, A tervezési terület környezetére vonatkozó aktuális forgalomtechnikai adatokat kérjük rendelkezésre bocsátani (megállni-, várakozni-, behajtani tilos, kijelölt buszmegállóhelyek, buszvárók, parkolók).

 • Jelenlegi állapotról egy helyszíni bejárás alkalmával tud tájékozódni. Ezen felül további információkat a Budapest Közút Zrt.-vel való kapcsolatfelvételt követően tud beszerezni. Önkormányzatunk nem zárkózik el attól, hogy a beadott pályamunka forgalomtechnikai módosításokat is tartalmazzon.

12, A 3. mellékletben szerepel a területlehatárolás ábra, melyen a Bukarest utca mentén egészen a térfalat képző épülettömbig terjed a tervezési terület. Mi volt ezzel a kiíró célja?

 • Célunk a tervezési terület lehatárolása.

13, A 2., 3. és 4. számú mellékletben a tervezési terület lehatárolása eltérő. Kérjük, hogy tisztázzák a területlehatárolást.

 • A 2. melléklet lehatárolása a 3. és 4. mellékletben feltüntetett információktól eltér, ennek pontosítása folyamatban van. A 3. és 4. számú mellékletben látható területlehatárolás a meghatározott tervezési terület.

14, Kérjük továbbá, ha a végső területlehatárolás kapcsolódó utcákat és járdákat is tartalmazni fog, akkor az 1. pontban kért geodéziai felmérést az egész területre szolgáltassák.

 • A kért adatok beszerzése folyamatban, amint Önkormányzatunk rendelkezésére áll a kért kiegészítés, az a honlapon feltüntetésre kerül.

15, A fedett buszváró mögött található egy fa, mely a geodéziai felmérésen nem szerepel. Tisztelettel kérném helyének megadását

 • Az Ön által leírt buszmegálló több éve használaton kívül van. A tervezési munkák megkezdése előtt, helyszíni bejárás javasolt. Az említett fa a leírtak alapján nem behatárolható, mivel a volt buszváró közvetlen hátterében csak cserje található.

16, Érdeklődnénk, hogy a meglévő faállomány milyen fajtákból áll és milyen törzsátmérőjű, állapotú

 • A tervezési munka részét képezi a fák állapotának felmérése. Önkormányzatunknak a kért adatokról jelenleg nincs információja. A tervezési munkák megkezdése előtt, helyszíni bejárás javasolt.

17, Lehetséges-e fakivágás, pótlás, új telepítés mellett

 • Önkormányzatunknak nem célja a faállomány csökkentése, azonban indokolt esetben fapótlással lehetséges. Álláspontunk: az értékes és megfelelő állapotú fák megtartása.

18, A középen álló nagy méretű fa kivágható-e

 • A tervezési koncepció függvénye, azonban Önkormányzatunknak nem célja a faállomány csökkentése.

19, Mekkora zöldfelületi arány kialakítása szükséges.

 • Tervezési koncepció függvénye, azonban Önkormányzatunk minél nagyobb zöldfelület kialakítását szeretné megvalósítani.

20, A geodéziát .dwg állományban rendelkezésre tudják bocsájtani?

21, A makettnek milyen léptékűnek kell lennie? Javasoljuk egységes lépték meghatározását az összehasonlíthatóság végett.

 • Nincs egységes lépték meghatározva. A makett mérete függ a beadott pályamunka jellegétől.

22, A pályázatnak legalább kell tartalmaznia egy M=1:50 léptékű helyszínrajzot?

 • Igen, a pályázati anyag 3. oldal „4. A pályázatra benyújtandó munkarészek”pontjának 2. alpontja” Építési és környezetterv (tervek) 1:50, ill. a koncepciónak megfelelő léptékben” értelmében szükséges benyújtani az M=1:50 léptékű helyszínrajzot.

23, Van-e magassági korlátozás, akár terepre, akár építményre vonatkozóan?

24, Vannak-e kifejezett igényei az önkormányzatnak a területtel kapcsolatban funkcionális szempontból?

 • A tervezési feladat részeként várjuk, azon javaslatokat, mely által növelni tudjuk a kialakítandó terület használhatóságát, látogatottságát, vonzerejét, városszerkezeti funkcionális jelentőségét.

25, Milyen fenntartásra lehet számítani a területen az átépítés után? (pl.: számíthatunk-e a zöldfelületek öntözésére)?

 • A pályázat jellege határozza meg. Azonban a bírálat során kiemelt fontosságú, hogy a beadott pályamunka megvalósítása esetén az átalakult terület hosszú távon és költséghatékonyan fenntartható legyen.

26, Mi a pontos tervezési terület lehatárolása, illetve ez fontos-e?

27, Korábbi buszmegálló/buszforduló funkció hová helyeződött át?

 • A korábbi funkció a tervezési területen kívülre helyeződött át.

28, Közműfedlapok elbonthatók-e, alacsonyabbra helyezhetőek-e?

 • Az Ön által feltett kérdés megválaszolására vonatkozóan e-közmű egyeztetés szükséges.

29, A tér délnyugati sarkában található beton-fém fedlap mihez tartozik?

 • Az Ön által feltett kérdés megválaszolására vonatkozóan e-közmű egyeztetés szükséges.

30, Makett helyett digitális 3d modell is leadható-e?

 • A pályázati anyag 3. oldal 4. pont „A pályázatra benyújtandó munkarészek” 1. alpontja értelmében kötelezően benyújtandó elem „ az alkotás és annak környezeti rendezésének – a koncepciónak megfelelő- makettje és látványterve”. Ezek mellett 3d modell is leadható, azonban a modell a kért makettet nem helyettesíti.

31, A jelenleg meglévő parkolóhelyeket, az áttervezés után is biztosítani kell a tervezési területen belül?

 • Célunk, hogy parkolók száma lényegesen ne csökkenjen, viszont a parkolóhelyek elhelyezése a beadott pályamunka koncepciójának megfelelően változhat.

32, A leadandó plakátokhoz lesz-e a későbbiekben minta/séma?

 • A plakátokhoz Önkormányzatunk nem ír elő mintát/sémát. Ennek megfelelően a tervezői munka részét képezi a plakát tervezési munkarésze.

33, Kaphatnánk egy szerkeszthető verziót a geodéziáról és a közművekről, vagy

a közzétett geodéziai és közműtérképhez tartozó léptéket?

 • A geodéziai felvételről rendelkezésre álló dwg fájl letölthető a honlapunkról, a mellékletek menüpont alatt (http://ottlikkert.ujbuda.hu/ottlik-kert/mellekletek). Azonban a közművekkel kapcsolatos egyéb információk beszerzéséhez e-közmű egyeztetés szükséges.

34, Szükséges-e valamilyen kerületi jelvényt, logót, zászlót stb. feltüntetni?

 • Önkormányzatunknak nincs ilyen jellegű feltétele. A beadott pályamű koncepciójának függvénye.

35, Több alkotó(i csapat) megnevezhet azonos tájépítész, építész és/vagy szakági tervezőt?

 • A pályázati kiírás alapján „ A pályázaton egy alkotó(i csapat) csak egy pályaművel vehet részt.”A tájépítész, építész az alkotói csapat része, így egyszer nevezhetőek meg. Szakági alátámasztást biztosító tervező esetén (pl: közmű, forgalomtechnika, közvilágítás) nem zárható ki azonosság, de fontos a titkosság megtartása.

36, A pályamű csak a e-hiteles tulajdoni lap alapján készülhet vagy elegendő a nem hiteles tulajdoni lapot lekérni?

 • Elegendő a nem hiteles tulajdoni lap lekérése.

37, A területen található betonozott felületet, hirdetőtáblát, kerítést szükséges-e megtartani vagy elbonthatók?

 • Az átalakítandó területre beadott koncepció határozza meg az Ön által feltett kérdésre adott választ. Amennyiben az említett betonozott felület alatt közművek találhatóak, e- közmű egyeztetés szükséges.

38, Része a Bukarest utca a tervezési területnek? Megszüntethető az autós forgalom a tervezési területen jelölt szakaszán?

 • A tervezési terület lehatárolása megtalálható a honlapon. A kijelölt terület jobb oldalán látható Bukarest utca a tervezési terület része. Az autós forgalom érintett szakaszon történő megszüntetése lehetséges, mely a beadott pályamunka koncepciójának függvénye.

39, A helyrajzi szám szerint a tervezési terület a Tranzit telkéhez tartozik. Lehetséges kapcsolatot teremteni a két telekrész között a forgalom szabályozásával, az Ulászló utca érintett szakaszán?

 • A Tranzit és a tervezési terület egy helyrajzi számon szerepel, azonban a meghatározott utca érintett szakasza már nem tartozik a tervezési területhez. Az Ön által feltett kérdés a benyújtandó pályamunka koncepciójának függvénye, melyben várjuk javaslatait.

40, Meg lehet szüntetni a tér körüli parkolóhelyeket? Ha igen, akkor melyik szakaszán?

 • Célunk, hogy parkolók száma lényegesen ne csökkenjen, viszont a parkolóhelyek elhelyezése a beadott pályamunka koncepciójának megfelelően változhat. Kérdése a tervezési terület lehatárolásában megtalálható Bukarest utca szakaszára vonatkozóan értelmezendő.

41, Milyen kerületi szabályozások vonatkoznak a közterület használatára? Tervezett rendezvények lebonyolítása az új téren? Elképzelhető a továbbiakban ideiglenes építmény elhelyezése a közterületen?

 • A területre vonatkozó szabályokat megtalálja a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályozásról szóló 34/2003/X.21./XI. ÖK rendeletben, mely az alábbi linken megtekinthető (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/rendeletek/rendeletek-342003x21-xiok-rendelet). Az Ön által feltett további kérdések a benyújtandó pályamunka koncepciójának függvényei, melyben várjuk javaslatait a feltett kérdéskörök tekintetében is.

42, Miért jelöli úgy a szabályozási terv az érintett területet, mintha egy nagy zöldfelületet alkotna a Tranzit területével? A beépítés mértékénél meghatározott 2%-ot a Tranzit épülete miatt már így is túllépi a telek vagy lehet építeni új építményt?

 • A tervezési terület és a Tranzit egy helyrajzi számon található, azonban a köztük húzódó Ulászló utca térben elválasztja a két területet, ennek következtében nem beszélhetünk összefüggő zöldterületről. A területre vonatkozó szabályokat megtalálja a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályozásról szóló 34/2003/X.21./XI. ÖK rendeletben, mely az alábbi linken megtekinthető (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/rendeletek/rendeletek-342003x21-xiok-rendelet).

43, A zöldfelület mértékének számítása során figyelembe kell venni a Tranzit épületét és a levendulás kertet is?

44, Milyen léptékű makettet szükséges készíteni? Környező épületeket is tartalmaznia kell a makettnek?

 • Nincs egységes lépték meghatározva. A makett mérete függ a beadott pályamunka jellegétől. A környező épületek feltüntetése a maketten nem kötelező, csak ha indokolt a pályamű megértéséhez.

45, A közművek szolgalmi jogai hogyan befolyásolják a beépíthetőséget? Van olyan része a területnek, ami teljesen kiesik a tervezésből?

 • Az Ön által feltett kérdés megválaszolása tekintetében javasolt, az e- közmű egyeztetés lefolytatása.

46, Melyik akna megközelítését kell biztosítani?

 • Az Ön által feltett kérdés megválaszolása tekintetében javasolt, az e- közmű egyeztetés lefolytatása.

47, A területen található fák megtartandók?

 • Önkormányzatunknak nem célja a faállomány csökkentése, azonban indokolt esetben fapótlással lehetséges. Álláspontunk, hogy célszerű az értékes és megfelelő állapotú fák megtartása.

48, El tudná juttatni számunkra a területre vonatkozó hatályos szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot?

49, A geodéziai alaptérképet és a közműtérképet át tudná küldeni dwg formátumban?

 • A rendelkezésre álló geodézia felvételről készült dwg fájl letölthető a honlapunkról, a mellékletek menüpont alatt (http://ottlikkert.ujbuda.hu/ottlik-kert/mellekletek). A honlapon található közműtérkép csak tájékoztató jellegű, Önkormányzatunknak nem áll rendelkezésére közművekkel kapcsolatos dwg fájl. A további közműveket érintő információk beszerzéséhez e-közmű egyeztetés szükséges.

További kérdések esetén leveleiket az ottlikkert@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.