Ottlik Kert

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja

Pályázat

Újbuda Önkormányzata Ottlik Géza, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, műfordító emlékművének, illetve az emlékmű környezeti rendezésének megvalósítására kiírt pályázata

„Ottlik kert” tervpályázat záródokumentum

Általános bírálat

   

A kisebb léptékű feladat ellenére a tervpályázatra beérkezett nagy számúnak tekinthető – 15 – pályamű igazolta a Kiírót és szándékát, s azt, hogy helyes módszert választott a tervező alkotó és a koncepció kiválasztásához. Az alkotó csapatok széles szakmai spektrumról indultak. Voltak, amelyek elsősorban építészeti, szobrászati vagy tájépítészeti értékek mentén közelítették meg a feladatot. A Bíráló Bizottság (továbbiakban BB) az értékelés során azokat a pályaműveket részesítette előnyben, amelyek mindhárom alkotói síkon, magasabb szinten keresték a megoldást.

   

A BB a pályázat során arra kérdésre is kereste a választ, hogy a tájépítészet, az építészet és a szobrászat eszközeivel milyen módon lehet megjeleníteni Ottlik Géza személyiségét, egy irodalmi gondolatot? Hogyan lehet kontextusba helyezni egy helyet vagy egy kertet egy életművel? A pályázók többsége ezeket a kapcsolatokat kereste és többnyire az irodalmi alkotásokból vett rövidebb-hosszabb idézettel, egy-egy helyzet megidézésével adta meg a választ. Néhány pályamű kísérletet tett általánosabb térbeli helyzetek, kompozíciók kialakítására, amelyekkel Ottlik szellemiségét elvonatkoztatottabb módon igyekezett megközelíteni.

   

A BB továbbá kereste a „kert” és a „köztér” kialakítás közötti optimum átmenetet, mind a hangulat, mind az üzemeltethetőség oldaláról. A BB munkájára nagy hatást gyakorolt a kialakítandó kert befogadhatósága, szerethetősége Az értékelési folyamat legkomolyabb dilemmája az általános befogadó számára könnyen szerethető megoldások és a városi szabadtér rendszerében HELY-ként definiálódó térépítészeti megoldások között zajlott.

   

A pályaművek többféle választ adtak a terület gyalogos közlekedésének rendjére. A BB kedvezőnek tekintette azokat a megoldásokat, amelyek a Bukarest utca felé haladó gyalogos forgalomról leszakadó területekre szűrten engedik be a kert látogatóit.

    

A BB-nak tekintetbe kellett vennie a javaslatok megvalósításának esélyeit, elsősorban a közterületen található összetett rendszerek átépítésének lehetőségét. A kivitelezhetőségre erős hatást gyakorol a rendelkezésre álló költségkeret, ami nem tesz lehetővé jelentős közműkiváltást.

 

Pályaművek bírálata

    

Az 4-es számú pályaműhöz

A pályamunka kiemelkedő értéke könnyen befogadható, értelmezhető megjelenése. A terv rendkívül alkalmazkodóképes. Ez mind az építés műszaki értelmében, mind a fenntarthatóságban, mind későbbi programozhatósági szempontból is előnyös. A pályamunka megjelenítése jól segíti üzenetének, koncepciójának befogadhatóságát, valamint könnyen társadalmasítható.

A pályamunka zöldfelületet tervez közvetlenül a keleti épülethomlokzat előtt, ami nem célja a Kiírónak. A bridzs padnak 4 személyesnek kellene lennie.

A terv növényalkalmazási javaslata kedves, hangulatos megoldásokra kínál lehetőséget. A BB értéknek tekintette, hogy több generáció számára kínál rekreációs programot, helyet a kert. A megfogalmazott köztéri alkotás teljes felületére kiterjed Ottlikot megidéző, évszámokból és idézetekből felépülő motívumsor.

A pályamunka koncepciója nem kell, hogy sérüljön a pontos közműhelyzet megismerése után sem, hanem plusz költségtétel nélkül képes azokhoz sérülésmentesen alkalmazkodni. A terv kiszolgálja az átközlekedési irányokat, létrehoz tartózkodó és bolyongásra csábító felületeket. Megfontolandó lehet a pályamű képzőművész bevonásával történő tovább tervezése, Ottlik irodalmi munkásságának mélységét erősebben megjelenítő elemek megjelenítéséhez

  

A pályaművet a Bíráló Bizottság 1. díjban részesítette.

  

  

A 6-os számú pályaműhöz

   

A pályamű egyszerű geometrikus megoldása a tágabb városrész téralakító szerkezeti megoldásaihoz illeszkedik: a Kosztolányi Dezső tér körtér jellegét a Bukarest utcának a Szent Imre templomra rendezett városi tengelyét erősíti. A szigorúan szimmetrikus kialakítás egyúttal azt is magával hozza, hogy a pályamű pályázati kiírásban megkívánt forgalmi megoldásokat nem követi.

  

A megoldás konceptuális elrendezése számos értelmezést lehetővé tesz, ezzel a legelmélyültebb választ mutatja fel az irodalmi kontextus téri megjelenítése kapcsán felvetett kérdésre. A négyzetes nyírfa ligetben feltáruló tisztás, amelyben a gyepfelületen egy magányos fa - a terület meglévő kőrisfái közül a legnagyobb - áll, melyet a szabályos kör alakú pad gyűrűje sajátos meditációs térré avat. A tisztás a városban megszokott téri elemektől eltérő, szokatlan téri megoldást hoz létre, akár egyfajta szentélyként, emlékhelyként is felfogható. A fák viszonya egymáshoz - a sűrű tömeg és az egyéni helyzetben álló magányos fa - az Ottlik regények szereplőinek útkeresését idézheti eszünkbe. A liget kőzúzalékos járófelülete és a tisztás gyepfelülete ugyancsak a külső-belső térrészek kevéssé megszokott képletét adja. Értéke a pályaműnek az indirekt téri helyzet kialakítása.

   

A pályamű képzőművészeti nézőpontból egyértelműen kiemelkedik a mezőnyből. Megoldásában a land art vagy a nature art egyszerű tömör megfogalmazásait idézi városi környezetben úgy, hogy közben Ottlik írásaihoz talán a legméltóbb kapcsolatot sikerül megtalálnia a pályázók közül.

  

Sajnálatos hibája a pályaműnek, hogy a javaslat nincs tekintettel a meglévő közművekre - elsősorban a nagyméretű távfűtési vezetékekre. Ezekre sem a pad, sem a liget nem telepíthető. A közművek áttelepítésére nincs lehetőség. A terv feszes, formai körre és négyzetre, lombtömegre és üres tisztásra épülő koncepciójából fakad, hogy átalakítása, áttervezése nem lehetséges, mert lényegét veszítené el, ezért a pályamű minden értéke mellett a megvalósíthatósága kérdéses.

   

A pályamunka szikár, szakmai grafikai megjelenítése nem segíti annak befogadását laikusok számára. A ligetet alkotó fák kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok kialakulást segítik elő.

  

A pályaművet a Bíráló Bizottság 2. díjban részesítette.

   

   

Az 1-es számú pályaműhöz

    

A pályamű a tér jelentős területét burkolattal látja el, melyen szobrászati jellegű, pálcalábakra állított pavilont helyez el. A pavilon újabb, rokon karakterű építészeti elemmel egészíti ki a tér szökőkútja és a volt buszpályaudvar épülete közötti területet. Az építmény tagolt, tükörpolírozott fémlemez mennyezete a padozat felületére tükörírással írt Ottlik idézetet töredékeiben reflektálja, ezzel a szöveg további értelmezését adva. Látni kell, hogy az érdekes felvetés csak az épület kiváló minősége esetén érvényesülhet, a tükörfelület időállósága is kérdéseket vet fel. A terv a közművek elhelyezkedése miatt kisebb módosításokkal lenne megépíthető. A térrendezés alaprajzi értelemben egyszerű és rendezett. Értékes javaslata a tervnek, hogy a térrész keleti oldalán a térfaltól arányos távolságra helyez el új fasort, amivel a burkolt felületet tagolja.

   

Az építmény inkább építészeti elbírálásban részesülhet, mivel képzőművészeti alkotásként nem mutatja egy autonóm plasztikától elvárható térformáló erő lehetőségét, holott a tervben elfoglalt kiemelt szerepe miatt ez elvárható lenne.

  

A pályaművet a Bíráló Bizottság 3. díjban részesítette.

   

  

A 14-es számú pályaműhöz

    

A pályamű egy formailag egyszerű, mégis markáns plasztikai elemmel oldaná meg a pályázati kiírás elvárásait. A terület átlós átvágásaival alakít ki az eddigitől eltérő térstrukturát, kihasítva így egy medence jellegű, süllyesztett emlékmű helyét. A javasolt rendezvényfunkciók számára intim térrészt jelöl ki. Az emlékműre kerülő idézet megjelenítésével kapcsolatosan javasolt megoldás – a falból víznyomás hatására előlépő betűk – eredeti ötlet, azonban kényes gyakorlati kérdéseket vet fel.

    

Bár ez a határozott gesztus - elsősorban esztétikai szempontból - egy megfelelő anyagválasztással és kivitelezéssel izgalmas téri jelenséggé is válhatna, a BB-t a működtetés és a használhatóság, a fenntarthatóság technikai vonatkozásai felől nézve nem tudta meggyőzni a beadott pályázati anyag.

A pályaművet a Bíráló Bizottság különdíjban részesítette.

   

    

A 3-as számú pályaműhöz

    

A pályamű a területen pihenőhelyet, meditációs teret alakít ki, a zöldfelület területén kialakított terepplasztikával, íves beton padokkal. A térelem részekre tagolását a más struktúrában vezetett sétaút ellenpontozza. A pályamunka erénye, hogy javarészt megőrzi, felhasználja a jelenleg is használt útvonalakat, ezzel is jelezve, hogy a környéken élők szokásaihoz igazodva egy viszonylag kismértékű beavatkozással oldanák meg a térrendezés és az emlékezés kettős problematikáját. A lehető legnagyobb zöldfelület kialakítására törekedve kissé kidolgozatlan marad, háttérbe szorul az Ottlikra vonatkoztatható utalásrendszerekkel való kapcsolat lehetősége. A talajba helyezett jelrendszer megmarad egy dekorációs szinten. Más pályázati kiírás (esetleg óvoda, iskola) esetében indokoltabb lenne ennek a leegyszerűsített jelrendszernek az alkalmazása.

    

A pályaművet a Bíráló Bizottság különdíjban részesítette.

      

Budapest, 2018. november 23.

   

A Bíráló Bizottság tajai

Hoffmann Tamás – Újbuda polgármestere, a zsűri tiszteletbeli elnöke

Mohácsi Sándor – tájépítész, a zsűri elnöke

Büki László – városgazdálkodási igazgató, Újbuda Önkormányzata

Erő Zoltán – építész, urbanista

Gálhidy Péter – szobrász

Kulcsár-Szabó Zoltán – irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács Viktor – mb. főépítész, Újbuda Önkormányzata

    

*********

    

I. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  

1. KIÍRÓ

  
1.1. A kiíró hivatalos megnevezése és címe

Szervezet: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Cím: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.

E-mail cím: ottlikkert@ujbuda.hu

  

1.2. A dokumentáció a következő címen szerezhető be: ottlikkert.ujbuda.hu

  
1.3. A pályázatokat (pályaműveket) a következő címre, személyes átadással a titkosság betartásával kell benyújtani az alábbi címen:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatóság

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. 2. emelet 205. szoba

  

A beérkező pályamunkákért Újbuda Önkormányzata semmilyen felelősséget nem vállal, továbbá a pályázat lezárását követően a makettek tárolását biztosítani nem tudja.

  

2. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA

  
2.1. A kiíró által a pályázati eljáráshoz rendelt elnevezés: „Ottlik Kert” (Ottlik Géza Kossuth és József Attila-díjas magyar író, műfordító emlékművének, illetve az emlékmű környezeti rendezésének megvalósítása.)

  

2.2. Meghatározás

Ottlik Géza emlékművének, illetve az emlékmű környezetrendezésének megtervezése, a Kossuth és József Attila díjas író, műfordító emlékére.

  

2.3. Helyszín

A felállítandó emlékmű és a területrendezés tervezett helyszíne: A Budapest 11. kerület Kosztolányi Dezső tér, Bukarest utca és az Ulászló utca által körbezárt terület.

3. JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

  
3.1. A résztvevők kiválasztásának szempontjai

 • A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálóbizottság

a) tagja,

b) résztvevőjének hozzátartozója,

c) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

 • A bírálóbizottság a bírálatból kizárja:

a) határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;

b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget;

c) a titkosságot sértő pályaművet, valamint

d) azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn.

 • A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

  

3.2. A részvétel egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Nem, de a tervező (csoport) a terv beadásával vállalja, hogy nyertesség esetén – amennyiben benyújtott pályaműve jellege azt megkívánja – rendelkezik vagy rendelkezni fog a pályaműve megvalósításához esetlegesen szükséges tervezéséhez és engedélyeztetéshez megfelelő jogosultságú tájépítésszel, építésszel és/vagy szakági tervezővel. A tervező a tervezési szerződés megkötésekor tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni a beruházás kölcsönösen elfogadott költségvetési keretének mértékéig.

  

4. AZ ELJÁRÁS

  
4.1. Az eljárás fajtája:

Nyílt  

4.2. A résztvevők létszáma vagy keretszáma:
Nincs meghatározva  

4.3. A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai

a) Az emlékhely mennyire válik a városképet meghatározó elemmé.
b) A kiíró az emlékhely karakterére, az emlékművel kapcsolatosan annak anyagára, a kijelölt tervezési területen belüli helyszínére, a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja a korszerűségét és a pályaművön belüli alapos indoklását.
c) Az emlékmű és a környezetrendezés teljes bekerülési költsége nagyságrendileg bruttó 70 millió forint.  

4.4. Adminisztratív információk

4.4.1. A dokumentáció beszerzésének feltételei

A pályázati dokumentáció online letölthető: ottlikkert.ujbuda.hu

4.4.2. A pályázatok (pályaművek) benyújtásához rendelt határidők:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen 2018. szeptember 10-től szeptember 21-ig munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatóságon, a 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. 2. emelet 205. szobában. A beadás dátuma a pályamű átadás-átvételi jegyzőkönyvén szereplő dátum.   

4.5. Díjak és a bírálóbizottság (zsűri)

4.5.1. A bírálóbizottság tagjai

dr. Hoffmann Tamás – Újbuda polgármestere, a zsűri tiszteletbeli elnöke

Mohácsi Sándor – tájépítész, a zsűri elnöke

Büki László – városgazdálkodási igazgató, Újbuda Önkormányzata

Erő Zoltán – építész, urbanista

Gálhidy Péter – szobrász

Kulcsár-Szabó Zoltán – irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács Viktor – mb. főépítész, Újbuda Önkormányzata

4.5.2. Az odaítélendő díjak értéke

Összesen: 3.000.000 Ft

Legmagasabb díj: 900.000 Ft

Legalacsonyabb díj: 300.000 Ft

A pályaművek díjazásának összege a további tervezői megbízás díjába nem számítható bele.

4.5.3. A pályázati eljárást követően a tervezői, alkotói művezetés megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell-e megkötni?

Igen, a kiviteli tervek megvalósulásáig.

4.5.4. A bírálóbizottság döntése kötelező-e a kiíró számára?

Igen

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kérdéseket tudnak feltenni: e-mailben az ottlikkert@ujbuda.hu címen 2018. június 25. és 2018. július 6. között. A válaszokat a zsűri konszenzusosan adja meg, legkésőbb 2018. július 13-ig és azokat az ottlikkert.ujbuda.hu címen közzéteszi.

  

A pályázat eredményének kihirdetése:

2018 ősz

  

A pályázónak meg kell neveznie – amennyiben a pályamű jellege azt indokolja – a bevonni kívánt társtervezőket, szakági tervezőket.

  

A pályamű elkészítéséhez esetlegesen szükséges tulajdoni lapok, hivatalos helyszínrajzok, illetve közműtérképek beszerzése a pályázó feladatát képezik, a földhivatali illetékek és díjak megfizetésével.

  

A kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni a tervezésre és a kivitelezés művészeti-építészeti irányítására, amennyiben a korábban meghatározott, a pályaműre fordítandó költségkeretből a nyertes pályázat megvalósítható.

   

  

II.ÚTMUTATÓ A PÁLYAMŰ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A titkosság biztosítása érdekében:

a) a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet;
b) a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait, valamint az 5.,6.,7. és 8. számú mellékletet a pályaműhöz tartozó lezárt borítékba kérjük leadni;
c) a díjazásban, kiállításban, illetve az esetleg megvételben nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

  

2. A pályázók köre:

Nincs megkötés, de a tervező (csoport) a terv beadásával vállalja, hogy nyertesség esetén – amennyiben a benyújtott pályamű műfaja igényli – rendelkezik vagy rendelkezni fog a pályaművének megfelelő jogosultságú építésszel.

  

3. A pályázat nyelve:

magyar

  

4. A pályázatra benyújtandó munkarészek:

 1. Az alkotás és annak környezeti rendezésének – a koncepciónak megfelelő – makettje és látványterve
 2. Építési és környezetterv (tervek) 1:50, ill. a koncepciónak megfelelő léptékben
 3. Műleírás, környezetrendezési műszaki leírás
 4. Fakataszter és a tervezett növények listája
 5. Tervezői költségbecslés a teljes projekt megvalósítására vonatkozóan
 6. Az emlékhely megvalósításának javasolt ütemterve
 7. Vállalási nyilatkozat tervezési ütemtervre vonatkozóan
 8. Kötelezettségvállalási nyilatkozat a pályamű megvalósításának tervezésére, továbbá a meghatározott költségkereten belüli kivitelezhetőségről
 9. Nyilatkozat a tervezési munkák teljes körű vállalásáról, és az adott koncepciónak megfelelően szükséges tervezői jogosultsággal bíró csapattag jogosultságot igazoló dokumentumának másolatával.
 10. A teljes pályamű PDF formátumban benyújtandó CD/DVD-mellékleten is.

   

A tervlapok mérete egységesen álló formátumú A/1-es, melyeket habkartonra kasírozva kell beadni. Egy pályamű max. 3 db tablóból állhat. A benyújtandó munkarészek közül a 2., kizárólag a tabló(ko)n helyezhető el. A 7., 8., 9. nyilatkozatok kizárólag a titkosság megsértése nélkül, lezárt borítékban adhatók be. A 10. CD/DVD mellékletet a lezárt borítékon kívül kell a csomagban elhelyezni, és az nem sértheti a titkosságot. A CD/DVD mellékletre csak és kizárólag a pályamű tablót szabad és kell elhelyezni pdf formátumban, a lezárt boríték tartalmát tilos!

  

5. Az eredményhirdetés módja:

A nyertes pályázatból, a díjat vagy különdíjat nyert pályázatokból, valamint az arra ítélt munkákból kiállítás nyílik Újbuda Önkormányzatának szervezésében. A kiállítás egyben az ünnepélyes eredményhirdetés helyszíne is.

  

A pályamű vizsgálatának szempontjai:

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

  

A pályázaton egy alkotó(i csapat) csak egy pályaművel vehet részt.

  

A pályázó tudomásul veszi, hogy az alkotó titkossága feltételeinek betartásával pályaműve (az alkotó nevével, vagy hozzájárulás hiányában neve nélkül) kiállításra kerülhet.

  

A pályázó tudomásul veszi, hogy a bírálóbizottság döntése ellen kifogással nem élhet.

   

A pályaművek elbírálása:

A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat.

  

A bírálóbizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjakról és az esetleges megvételekről hozott döntéséről folyamatos jegyzőkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít. A bírálóbizottság munkája nem nyilvános.

   

Amennyiben a pályázóval, illetve munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, illetve a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani.

  

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása:

  

A pályázat eredményét a kiíró kihirdeti: 2018 őszén

  

Az eredményhirdetés nyilvános. Arra meghívást kapnak a bírálatban részt vevők, a díjazottak és az esetleg megvételt nyert pályaművek szerzői.

  

A díjazott és az esetleg megvételt nyert pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával.

  

A díjazásban nem részesített pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – megkeresés után visszaadja. Az át nem vett pályaműveket a kiíró a nyilvános eredményhirdetéstől számított harminc napig köteles megőrizni.

  

A kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni a tervezésre és a kivitelezés művészeti-építészeti irányítására.

  

A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

  

Mellékletek (letölthetők az alábbi címekre kattintva):

 1. Ottlik Géza irodalomtörténeti háttértanulmány
 2. Területlehatárolás a tervezési területről
 3. A tervezési területhez kapcsolódó közműtérkép (tájékoztató jellegű, így minden esetben szükséges az illetékes szakhatóságoktól pontos, a tervezési területre vonatkozó közműtérkép kikérése)
 4. Pályázati űrlap
 5. Nyilatkozat a tervezési feladatokról
 6. Nyilatkozat tervezési határidő vállalásáról
 7. Kötelezettségvállalási nyilatkozat a tervek teljes körű kivitelezésének felügyeletéről és koordinálásáról
 8. Geodézia – Bukarest tér: modell


Az eredeti pályázati kiírás innen letölthető